Защита на лични данни

„Дер Куриер” ООД има право да събира и използва при извършване на дейността си информация относно своите клиенти. „Дер Куриер” ООД събира, обработва и съхранява личните данни на своите клиенти в съответствие със законовите разпоредби и единствено с оглед прецизното извършване на предлаганите от куриерски услуги.

„Дер Куриер” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на предоставяне услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиентът сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

„Дер Куриер” ООД се задължава да не редактира и/или разкрива никаква лична информация за клиента или за използваните от него куриерски услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

  1. Клиентът сам е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
  2. Това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „Дер Куриер” ООД;
  3. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  4. Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Дер Куриер” ООД за дейности по администриране изпълението на заявените от клиента куриерски услуги.

При използване на нашата електронна страница, клиентът остава анонимен до момента, в който се регистрира като потребител, попълвайки приложената форма за контакт с нас. „Дер Куриер” ООД заявява, че предоставената му от клиент лична информация ще бъде събрана, обработена и съхранена при условията на пълна конфиденциалност и без изричното писмено съгласие на клиента няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в случаите, в които това се изисква от действащото българско законодателство.

След като успешно се регистрира на нашата електронна страница, всеки потребител ще получи уникален клиентски номер. В случай, че регистриран клиент не желае да се съхранява неговата лична информация в нашата база данни, моля да се свърже с нас своевременно. Ако регистриран клиент желае да коригира своите данни, необходимо е той да отправи писмено своето искане на посочените в нашия сайт електронни адреси.

„Дер Куриер” ООД предупреждава, че при преноса на данни чрез интернет винаги съществува възможността трети недобросъвестни страни да установят достъп до предаваната информация, както и да злоупотребят със същата.

Декларация за поверителност

Ние събираме, обработваме и използваме Вашите данни само в рамките на законовите разпоредби.

Тази декларация за поверителност важи само за ползването на интернет страниците, предоставени от нас. Тя не важи за интернет страниците на други доставчици на услуги, към които само сме посочили линк.

При ползването на нашите интернет страници оставате анонимен, докато не ни предоставите доброволно своите лични данни. Личните данни се събират само тогава, когато това е необходимо за ползването на услугите, предлагани на интернет страницата, особено на оферти по формуляр.

Ние ще се отнасяме към информацията, която ни предоставяте, строго поверително, без Вашето изрично съгласие ние няма да предоставяме лични данни, освен ако не сме законово задължени да го направим. Все пак ние обръщаме внимание на това, че при предаването на данни по интернет трети лица винаги могат да научат Вашите данни или да ги фалшифицират.

Ако поискате от нас можем да Ви осигурим достъп до информацията, съхранявана за Вас респективно да я изтрием. Ако искате да коригирате, изтриете или да видите информацията, е достатъчно да изпратите писмо до адреса, посочен в данните за фирмата.

В рамките на уведомяването на нашите клиенти за новите продукти и т.н. ще Ви изпращаме писма само, ако сте ни предоставили имейла си.