ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги,
предоставяни от „ДЕР КУРИЕР” ООД, осъществяващо дейност съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги № 0021/03.11.2009 г.

Част I: Общи положения
1. С настоящите Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, предоставяна от „ДЕР КУРИЕР” ООД (Куриера), наричани за краткост по-долу „Общи условия” (ОУ), се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
2. Общи понятия:
– Изпълнител / Куриер – „ДЕР КУРИЕР” ООД
– Възложител / Клиент – физическо или юридическо лице, или негов представител, което възлага и заплаща на изпълнителя извършването на конкретна куриерска услуга;
– Изпращач – физическо или юридическо лице, или негов представител, което предава куриерската пратка на изпълнителя за извършването на конкретната куриерска услуга;
– Получател – физическо или юридическо лице, или негов представител, което получава куриерската пратка, доставена чрез възложената куриерска услуга;
– Куриерска пратка – документи, предмети, стоки, медицински субстанции, и други незабранени за транспортиране от закона предмети и вещества, изпратени от Изпращача и доставени до Получателя;
– Товарителница – транспортен документ, съдържащ основната информация за куриерската пратка и задължително придружаващ същата от вземането до доставката;
– Опасни товари – вещества и стоки, които се класифицират от закона като такива и се транспортират според изискванията по ADR.
3. Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, търговски дружества по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел и други.
4. Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да се запознаят с настоящите Общи условия в офиса на Куриера, на страницата му в интернет или при приемане на пратката.
5. С подписите си върху документите, които попълват при приемането на пратките, Изпращачите/Възложителите заявяват, че са прочели и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни с тяхното съдържание.
6. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и общото гражданско законодателството на Република България.Част II: Приложно поле на услугите
7. „ДЕР КУРИЕР” ООД извършва експресни куриерски услуги, при заявка, от страна на Изпращача/Възложителя, като транспортира и доставя на посочените от него адреси (в страната и в чужбина) негови пратки, съобразно предварително обявените изисквания и срокове на доставка и в съответствие с условията на договора, подписан между двете страни.
8. Общите условия се прилагат за куриерските услуги, предоставяни от Куриера както на територията на Република България, така и в чужбина.Част III: Договор за извършване на куриерски услуги
9. Договорът за извършване на куриерска услуга се състои от две части – товарителницата на изпълнителя и настоящите ОУ. Договорът се счита за сключен с полагането на подписите на изпращача и куриера върху товарителницата, която представлява неразделна част от пратката. Договорът се счита за изпълнен с полагането на подпис от страна на получателя, с което се удостоверява доставката на съответната пратка. Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офиса на Куриера.Част IV: Гаранции за качество и ефикасност на обслужването
10. „ДЕР КУРИЕР” ООД гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, като:
10.1. Няма право да присвоява пощенски пратки;
10.2. Няма право да oтваря пощенски пратки, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, при достатъчно основание да се счита, че пощенската пратка съдържа забранени предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения ред;
10.3. Няма право да взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;
10.4. Няма право да предоставя справки и информация за пощенските пратки и съдържанието им, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения от закона ред;
10.5. Няма право да предоставя информация за лични данни на клиентите си на трети лица, освен на компетентните органи на МВР по установения от закона ред.Част V: Цени и начини на плащане
11. Куриерът образува цените на пощенските услуги, които предоставя, индивидуално за всяка пратка, в зависимост от нейните специфични характеристики и регулярността на доставката.
12. Цените за извършените куриерските услуги се заплащат по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с Куриера.Част VI: Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки
13. Куриерските пратки се приемат и предават от Куриера на Изпращачите/ Възложителите и Получателите пряко, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в офиса на Куриера.
14. Изпращачът/Възложителят задължително трябва да предостави информация относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на куриерските пратки.
15. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди.
16. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Изпращача/Възложителя. С подписа си върху нея, той:
– потвърждава вписаните данни;
– предоставя лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимо за изпълнение на сключения договор за куриерска услуга, по който е страна;
– поема пълна отговорност, ако са неточни или неверни;
– приема, че е запознат с настоящите ОУ и те са част от договора за куриерска услуга.
17. При изпращане на пратка всички данни за Получателя се попълват съгласно информацията, предоставена от Изпращача/Възложителя, подадена във физическа или електронна форма, като Куриерът не се ангажира с проверка на достоверността им.
18. Всяка куриерска пратка се предава на Получателя лично или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред Куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.
19. Куриерът се ангажира с доставка на всяка куриерска пратка в сроковете, договорени между страните, в съответствие с характера на пратката. Ако такъв срок не е договорен изрично, то Куриерът се задължава да достави пратката в срок от 1 (един) до 10 (десет) работни дни.
20. Отказът на Получателя да получи пратка се отбелязва от него върху транспортния договор, придружаващ пратката и се подписва. Ако получателят откаже, това се удостоверява от служител на Куриера, който вписва отказа и се подписва.
21. Пратки, които не могат да бъдат доставени поради обективни обстоятелства, независещи от Куриера, напр. сменен адрес на Получателя, посоченият адрес е недостатъчен или не съществува и др., се връщат на подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката става собственост на Куриера. Той има правото, в качеството си на собственик, да я продаде или унищожи.Част VII: Права и задължения на Куриера, Изпращача/Възложителя и Получателите на куриерски услуги
22. Куриерът има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно.
23. Куриерът има право да доопакова и/или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратки за установяване на коректното тарифно тегло на пратките и при обявено от Изпращача/Възложителя некоректно такова да ги претарифира;
24. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, Куриерът има право да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на Изпълнителя/Възложителя. При отказ или липса на отговор, той има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.
25. Потребителите имат следните права и задължения:
26. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, цената за куриерската услуга, изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки;
27. Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и да получат съответно обезщетение;
28. Изпращачите/Възложителите на куриерски пратки са длъжни:
– да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на адресиране;
– да подават пратките с опаковка и затваряне, съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност;
– да не поставят забранени предмети и вещества в куриерските пратки.
– да декларират точно съдържанието на пратката, ако тя съдържа акцизни стоки. При наличието на такива, Куриерът е длъжен да уведоми Агенция митници за предстоящия транспорт.
– при подаване на пратки да попълват декларация със следния текст: „Декларирам, че пратката не съдържа акцизни стоки с неплатен акциз”. При липсата на изрична такава декларация, следва да се счита, че изпращачите/възложителите декларират това обстоятелство (пратката не съдържа акцизни стоки с неплатен акциз) чрез поставянето на подписа си върху съпътстващата стоката товарителница.
29. Куриерът е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.
30. Куриерът се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни при извършването на предоставяните услуги.
31. Куриерът се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Изпращача/ Възложителя, преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Куриера.
32. Изпращачите/Възложителите и получателите на куриерски пратки имат следните права и задължения:
32.1. Изпращачите/Възложителите се задължават да опаковат пратката пред представител на Куриера;
32.2. Изпращачите/Възложителите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Куриера по изпълнението на разпорежданията;
32.3. Изпращачите/Възложителите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:
– промяна на посочения от Подателя адрес, на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката;
– промяна на посочения от Подателя ден за доставка, в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката – с еднодневно предизвестие, отправено до Куриера.
32.4. Изпращачите/Възложителите са длъжни да опаковат пратките си във вид, годен за транспортиране. Куриерът не приема пратки с неподходяща опаковка, а в случай, че приеме такива за транспортиране, то същите се считат за подходящо опаковани;
32.5. Изпращачите/Възложителите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки на имуществото/служителите на Куриера или на други пратки/лица. Отговорността е в размер на понесените от Куриера загуби или изплатените обезщетения;
32.6. Подателите са длъжни да заплатят стойността на услугата за пратки, изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;
32.7. Подателите и получателите имат право да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Куриера услуги, да подават молби и рекламации, както и да получават обезщетения при нанесени от Куриера вреди, съгласно условията на настоящите ОУ.Част VIII: Забранени за пренасяне предмети и вещества
33. „ДЕР КУРИЕР” ООД не извършва куриерски услуги на пратки, съдържащи:
– тютюневи изделия без български бандерол;
– наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
– оръжие, боеприпаси, горива, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
– предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Куриера или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
– религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
– движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
– акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
– бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20°С, по-ниско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20°С в съответната бутилка;
– бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка;
– бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;
– бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандерол DUTY FREE;
– тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;
– тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
– тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE;
– ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса;
– отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари);
– употребявани акцизни бандероли;
– наливни (небутилирани) алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol;
– алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, в пластмасови опаковки (бутилки).
34. В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. В международните куриерски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.Част IХ: Процедури за рекламации и обезщетения
35. „ДЕР КУРИЕР” ООД не работи с наложен платеж.
36. Рекламация към Куриера може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга, в срок до 6 месеца, считано от датата на приемането на пратката, съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗПУ. В случаите, когато неточното изпълнение на услугата, е установено пред Куриера и в негово присъствие, Куриерът съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство. Куриерът е длъжен да започне рекламационно производство и при липса на съставен констативен протокол.
37. В случай, че Изпращачът/Възложителят на пратката или съобщението е посочил непълен/неточен адрес или сгрешен телефонен номер за връзка с Получателя, Куриерът не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.
38. Куриерът носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).
39. Куриерът се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.
40. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на куриерска пратка или забавено изпълнение на куриерската услуга, се удостоверява със запис в товарителницата и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.
41. Обезщетението по рекламации, касаещи забавено изпълнение на куриерската услуга, липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от три пъти стойността на куриерската услуга.
42. Обезщетението по рекламации, касаещи липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка с Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност.
43. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер до пет пъти стойността на куриерската услуга.
44. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка с Обявена стойност е до размера на самата обявена стойност, като съгласно споразумение между страните може да се изплати парично обезщетение до размера на Обявената стойност или да се предаде аналогична стока.
45. Обезщетението по рекламации за върнати куриерски пратки, в случаите когато липсват мотиви за недоставянето им, е в размер на 50 лв.
46. При настъпване на рекламационно събитие по пратки с Обявена стойност, за които се установи, че заявените от Изпращача/Възложителя данни, записани в товарителницата на Куриера са неверни, то Куриерът не изплаща обезщетение.
47. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на Куриера е три работни дни от датата на подписаното двустранно споразумение между Куриера и Клиента за размера на приетия иск.

Част Х: Защита на лични данни
48. „Дер Куриер” ООД има право да събира и използва при извършване на дейността си информация относно своите клиенти. „Дер Куриер” ООД събира, обработва и съхранява личните данни на своите клиенти в съответствие със законовите разпоредби и единствено с оглед прецизното извършване на предлаганите куриерски услуги.
49. „Дер Куриер” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на предоставяните услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиентът сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
50. „Дер Куриер” ООД се задължава да не редактира и/или разкрива никаква лична информация за клиента или за използваните от него куриерски услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
– клиентът сам е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
– това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „Дер Куриер” ООД;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират съответната информация при спазване на законово установените процедури;
– информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Дер Куриер” ООД за дейности по администриране изпълението на заявените от клиента куриерски услуги.
51. При използване на електронната страница, клиентът остава анонимен до момента, в който се регистрира като потребител, попълвайки приложената форма за контакт. „Дер Куриер” ООД заявява, че предоставената му от клиент лична информация ще бъде събрана, обработена и съхранена при условията на пълна конфиденциалност и без изричното писмено съгласие на клиента няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в случаите, в които това се изисква от действащото българско законодателство. След успешна регистрация на електронната страница, всеки потребител получава уникален клиентски номер. В случай, че регистриран клиент не желае да се съхранява неговата лична информация в базата данни, следва да се свърже с Куриера своевременно. Ако регистриран клиент желае да коригира своите данни, необходимо е да отправи писмено искане на посочените електронни адреси.
52. „Дер Куриер” ООД предупреждава, че при преноса на данни чрез интернет винаги съществува възможността трети недобросъвестни страни да установят достъп до предаваната информация, както и да злоупотребят със същата.
53. По отношение на обработката на личните данни Клиентът има право по всяко време на:
– получаване на информация
– нанасяне на корекция
– заличаване („право да бъдете забравени“)
– ограничаване на обработката
– преносимост на данните
– отхвърляне
– оттегляне (със съгласие)
– подаване на жалба до органите за защита на данните

54. Данни за контакт:
ДЕР КУРИЕР ООД
УЛ. ЮНДОЛА 13
1505 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ
Електронна поща: info@der-kurier.bg, derkurierbg@gmail.com
Телефон: +359 2 816 2882

Част ХI: Ред за решаване на спорове
55. Възникналите спорове се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от компетентните органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.